2022 m. gegužės 18 d., trečiadienis

eTwinning projektas „Čir vir vir pavasaris“

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis “ ikimokyklinio ugdymo „Boružiukų grupės etno būrelio (meninio ugdymo mokytoja Inga Šablinskienė - kūrėjas), „Bitučių“ (mokytoja Inga Čičinskienė -kūrėjas), „Žiogelių“ (mokytoja Nijolė Skukauskienė), „Ežiukų” (mokytoja Jolita Sapagovienė) grupių vaikai dalyvauja šalies eTwinning projekte „Čir vir vir pavasaris“.

Projekto partneriai - pedagogai iš Lietuvos.

Projektas vykdomas nuo 2022 m. kovo - birželio mėn.

Gamta - tai neišsenkantis šaltinis, iš kurio vaikai gali semtis įkvėpimo kūrybinei veiklai, idėjų žaidimams, saviraiškai. Paukščių pasaulis įvairus ir margaspalvis. Vaikams smalsu pažinti paukščius, juos stebėti, mėgdžioti jų balsus. Modernioje visuomenėje turime ieškoti būdų, kaip integruoti liaudies kūrybą ugdomojoje veikloje ir efektyvinti ugdymo procesą, panaudojant lietuvių liaudies kūrybą.

Projekto tikslas: plėsti vaikų žinias, skatinant susidomėjimą paukščių rūšimis, išvaizda gyvenimo būdu mityba. Turtinti vaikų etninės kultūros patirtį skatinant kūrybinę raišką, mokant liaudies dainų, šokių, žaidimų, ratelių, mįslių, pamėgdžiojimų apie paukščius.

Projekto metu vaikai tobulins pažinimo, tyrinėjimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas.

Laukiamas rezultatas: ugdytiniai pagilins žinias apie paukščius įvairių veiklų metu, pasirenkant tradicines ir netradicines erdves (darželio kiemas, išvykos į parką ir kt.); stebėdami paukščius, išmoks pamėgdžiojimų, liaudies dainų, ratelių, žaidimų, posakių, mįslių, patarlių; sukurs ritmus. 

2022 m. balandžio 19 d., antradienis

Etwinning projektas ,,Žiema spalvų paletėje”

        Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis “ ,,Kiškučių” grupės vaikučiai kartu su pedagoge Meilute 

Kvedaravičiene dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte ,,Žiema spalvų paletėje”. 

         Į šį projektą įsitraukė pedagogai iš Rumunijos, Slovakijos, Turkijos, Latvijos ir Lietuvos. 

   Projektas vyko nuo 2022-01-10 iki 2022-03-15.

Šio projekto tikslas- taikant  STEAM ir vizualinį meną ugdymo(si) procese, tyrinėti ir eksperimentuoti 

su sniegu, ledu ir vandeniu. Veiklų metu vaikai įtvirtino žinias apie vandenį, jo būsenas. Imitavo ir 

stebėjo vandens krioklį, kai veikiamas žemės traukos krinta žemyn, stebėjo vandens garavimą, medžiagų

tirpumą vandenyje, kas plūduriuoja ir skęsta, vandens jėgą, išbandė piešimą ledu, sniegu.

Vaikai patyrė daug emocijų, buvo aktyvūs: patys siūlė, bandė įvairias veiklas.

 

2022 m. balandžio 1 d., penktadienis

Pavasario gėlytės

 Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ 2-3m. „Lašiukų grupės vaikai įsijungė į eTwinning
respublikinį projektą „Pavasario gėlytės“.
Projektas vyks nuo 2022-04-01 iki 2022-05-06.
Projekto tikslas. Supažindinti vaikus su bundančio pavasario požymiais.
Projekto veiklos:
Pirma savaitė. Partnerių prisistatymas.
Antra savaitė. Veiklos grupėje (IKT įrankių pagalba supažindinti vaikus su žibute, piene, saulute).
Trečia savaitė. Atradimai gamtoje: ieškome, stebime, uostome.
Ketvirta savaitė. Vaikų kūryba iš gamtinės medžiagos.
Penkta savaitė. Projekto apibendrinimas, bendros knygos kūrimas.
Laukiami rezultatai.
1. Vaikai aktyviai tyrinės aplinką, susipažins su 2-3 pavasario gėlytėm, gebės jas pavadinti,
lavins pojūčius: lytėjimą, regą, uoslę, patirs teigiamų emocijų.
2. Su projekto partneriais pasidalinsime gerąja patirtimi, įvairiomis veiklomis su mažaisiais.